Elevmedvirkning

Hva betyr “Elevmedvirkning” i praksis?

Elevmedvirkning er ment som et tiltak for at elevene selv skal delta mer i hvordan deres undervisning foregår. Elevene skal ta en aktiv del i vurdering av eget arbeid og opplæring. Målsettingen med elevmedvirkning er at eleven selv skal få en dypere forståelse av opplæringen og økt interesse via deltagelse i utformingen.

Kommunikasjon mellom elev og lærer er vesentlig for at elevmedvirkning skal fungere slik det er tenkt. Det handler om å finne tid til individet og forstå at alle barn er forskjellige. Barn som går på skole i Norge i dag kommer fra en rekke ulike miljø, og alle som en har de ulik bakgrunn og grunnlag for læring. Skolen og undervisningen må endres i samspill med samfunnet rundt seg. Det håper utdanningsdirektoratet å oppnå med fokus på elevmedvirkning.

En av de viktigste målene med elevmedvirkning er at eleven selv skal ta del i vurderingen av sitt arbeid, deltakelse i undervisningen og sosiale tilpasning på skolen. Undersøkelser fra både Sverige og Irland har vist at barn som får ta aktivt del i vurdering av deres arbeid og deltakelse med læreren sin, har større fremgang enn barn som ikke får ta del i egen vurdering.

Det er videre bevist at barna som aktivt deltar, føler høyere motivasjon og har bedre utbytte av undervisningen.

Elevrådet

Ved å benytte dere av elevrådet kan dere få deres stemme hørt. Hver klasse har sin representant som snakker for klassen. Derfor er det veldig viktig at hver eneste klasse har en representant som kan bringe saker videre til elevrådet og ledelsen. Det samme gjelder med informasjon fra ledelsen tilbake til elevene slik at dere er med i belutninger som berører dere. En slik åpen kommunikasjon hindrer også missforståelser og skaper en flyt hvor elevene føler seg verdsatt og hørt. Elevråd kan også føre til at ledelsen får vite om og kan ta tak i saker dere mener er viktig og dermed forbedre skolens område, miljø og kvalitet. 

Verneombud

Verneombudet er elevenes representant i saker som omhandler elevens læringsmiljø. 

Være deltakere på HMS-vernerunder på sin avdeling .

Verneombudets rolle er å ivareta elevenes interesser i saker som angår skolemiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen. 

Verneombudet skal ha en aktiv rolle i skolens HMS-arbeid. Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for skolemiljøet innenfor ombudets verneområde. 

 

Elevverneombud ivaretar elevenes vel og ve, elevtillitsvalg ivaretar elevenes rettigheter.

 

 

 

 

Snarveier

Kontakt