Elevråd Hustadvika vgs

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ ved skolen og består av en tillitselev fra hver klasse, til sammen 60 representanter. Klassens tillitselev velges for ett år av gangen, og har som oppgave å representere sin klasse i elevrådsmøtene.

Elevrådsarbeid

Elevrådet skal ta seg av oppgaver knyttet til elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og skal hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel ved skolen. Rådet drøfter og gir tilrådning i saker som forelegges av rektor eller elvene. Elevrådet kan også selv ta opp og legge fram saker for rektor.

Elevrådsstyret :

Elevrådet2023-2024
Leder: Julie Isabel Buaas Male (3ST2)
Nestleder/ Instagram: Nikolai August Dybvik (2FF)
Sekretær: Oliver Frisnes-Pedersen (3ST1)

Økonomiansvarlig:

 Reza Mohammadi (1ST1/2)
Styremedlem : Tor Anders Nerland (2RM)
Styremedlem: Alex Hage (2AKV)
Styremedlem: Marina Nerland SKogstad (2ST1/2)


Elevrådsstyret velges blandt alle medlemmene i avdelingselevrådsstyrene.

Elevrådsstyret består av 5-7 medlemmer: leder, nestleder, rettighetsansvarlig, sekretær, styremedlemmer.

 • Elevrådsstyret bør ha møte hver 4 uke, og referat fra disse møtene sendes ut til avdelingselevrådene ved skolen samt til rektor.
 • Elevrådsstyret skal være et bindeledd mellom elevene og skolens ledelse, og møter rektor 4-5 ganger pr. år.
 • Ansvar for gjennomføring av Operasjon Dagsverk, og da spesielt å opprette en egen aksjonskomite.
 • To representanter fra elevrådsstyret representerer elevene i skolens utvalg.

Elevrådsstyret avgjør selv hvilke oppgaver både elevråds-styret og avdelingselevrådsstyrene bør ha, og dette bør klargjøres relativt raskt. Representanter fra avdelingselevrådene eller elevrådsstyret velges til fylkesutdanningsutvalget og kontaktforum. 

Representanter fra elevrådsstyret kan også engasjere seg i sentrale elevorganisasjoner.

Les mer om elevrådsarbeid her

 

 §1 

Elevrådet skal fremme elevmedvirkningen i skolen, og skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene for elevene (Jfr. §11-6 i opplæringsloven). Elevrådet skal i tillegg samarbeide med skoleledelsen for å oppnå et stadig bedre skolemiljø. 

Formålet med disse vedtektene er å sikre den formelle strukturen i elevrådet ved skolen, og gi klare retningslinjer for elevrådets virksomhet. 

 §2 

Elevrådslederen velges semesteret før den skal sitte som leder. Lederen burde ha bakgrunn i elevrådet eller annet organisert arbeid for elevmedvirkning. Eksempelvis ungdomsråd, verneombud eller politiske organisasjoner. Dette er ikke et krav, men en fordel. Leder må være tilgjengelig på skolen hver uke. 

 §3 

Tillitsvalgte blir valgt innen den andre uken av semesteret er gått. Dette skjer innad i klassen, og gjennomføres ved et anonymt valg. Eleven som får flest stemmer blir tillitsvalgt, og den med nest mest stemmer blir vara. 

 §4 

Valg av elevrådstyret skal skje ved det første elevrådsmøte. Det skal arrangeres senest i den tredje uke etter skolestart. 

Alle medlemmer av elevrådet kan stille til valg om vervene i styret. 

Styret skal bestå av minimum fem (5) representanter, men helst syv (7). Valget skal gjennomføres skriftlig og anonymt, og i følgende rekkefølge: 

 1. Leder (valgt etter tidligere fastslått prosedyre) 
 2. Nestleder 
 3. Økonomiansvarlig 
 4. Sekretær 
 5. Styremedlem 1 
 6. Styremedlem 2 
 7. Styremedlem 3 

 Alle kandidatene skal ha mulighet til en appell før valget. 

 §4.1 

Om noe ikke fungerer i styret – medlem ikke gjør sin plikt som tillitsvalgt, saboterer eller ikke viser interesse for elevrådsarbeidet – kan resten av styret, men kun ved enstemmighet, beslutte at vedkommende skal fratre vervet og la et medlem av styret uten verv stemmes inn. Om noen slutter i elevrådsstyret, kan elevrådet etter styrets anbefaling supplere elevrådsstyret. Dersom styrets sammensetning gjør at det oppstår stemmelikhet i eventuelle avstemninger får leder dobbeltstemme. 

 §5 

Avstemninger kan holdes åpne ved håndsopprekning, eller lukket og hemmelig ved skriftlig avstemning. Ved personvalg skal det alltid holdes skriftlig avstemninger. 

Dersom elevrådet eller en femdel av elevene ønsker det, skal det holdes allmøte for elevene ved skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøtet i saker som er nevnt i innkallingen til møtet når mer enn halvparten av elevene på skolen er til stede og stemmer, i følge Opplæringslova § 11-6. 

 §6 

Tillitsvalgte skal være klassens talerør, og skal videreformidle det som blir tatt opp i elevrådet. Den skal også videreformidle saker fra klassen. Er det noe som ikke er bra eller ikke fungerer i klassemiljøet er det tillitsvalgt sin plikt å føre saken videre. 

 § 6.1 

Vara sin oppgave er å følge § 6 om ikke tillitsvalgt er til stede. Vara skal også være like oppdatert som den tillitsvalgte. 

 §7                                                                                                                                 

Elevrådsleder er ansvarlig for driften av elevrådsstyret. 

Nestleder er elevrådslederens stedfortreder. 

 §8 

Elevrådslederen må innkalle til ekstraordinært elevrådsmøte dersom 2/3 av tillitselevene eller medlemmene av elevrådsstyret ønsker det 

 §9 

Elevrådet skal ha minimum ett møte i måneden i 1.termin. I andre termin skal elevrådet ha møte minst en gang hver sjette uke. Elevrådsstyret skal ha minimum to møter i måneden fra september til mars. Elevrådsstyret skal ha minimum ett møte i måneden i april og mai. 

 §11 

Elevrådets virksomhet skal være åpen for innsyn. Alle referater skal være tilgjengelige for elever som ønsker å lese dem. 

 §12 

Økonomiansvarlig har ansvaret for søknader til EO-fondet, og for å føre regnskap over alle utgifter og inntekter for elevrådet. 

 §13 

Elevrådet kan sende representanter til alle arrangementer i Elevorganisasjonens (EO) regi. Den eller de som blir valg til å delta får sine utgifter dekket av skolen eller EO. Elevrådsstyret velger de/den som skal delta. 

 §14 

Elevene ved Hustadvika VGS deltar i ett frivillighetsprosjekt hvert år, enten den landsdekkende OD eller et eget frivillighetsprosjekt. 

 § 15 

Det skal årlig velges en egen OD-komité/prosjektkomité som skal bestå av de tillitselever som ønsker å delta. For å sikre kontinuitet i arbeidet med OD, åpnes det for at elever fra forrige skoleår, vil få tilbud om å sitte i OD-komitéen i to år. 

 §16 

Dersom det foreligger forslag om endring av vedtektene, skal det avholdes avstemning i elevrådet. Vedtektsendringer vil kreve 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal varsles skriftlig senest sju dager før elevrådsmøtet hvor det stemmes over vedtektsendringen 

Skoleutvalget

Fra 2013-2014 har vi utvida skolemiljøutvalget til å gjelde alle elevverneombuda ved skolen i tillegg til to representanter valgt av elevrådet. Dette er elevene sitt HMS-utvalg. Her sitter også verneombuda for de ansatte. På denne måten sikrer vi at alle sider ved både det fysiske og psykiske skolemiljøet raskt blir fanga opp og tiltak satt i verk. 

Snarveier

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.