Reglement

Siste oppdatering (11.08.2021)

Viktig endring: se § 1 i fraværsreglementet for endring av føring av fravær ved overgang til Visma InSchool (VIS). Fra og med skoleåret 2021-22 skal det ikke føres fravær om en elev kommer for sent til undervisningstimen. 

Fraværsgrensen og trafikkopplæring.  Se oppdatert fraværsreglement § 11 bokstav h. 

Deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensa. Det gjelder trygghetskurs på bane (4 timer) og andre og tredje del av trygghetsskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø), jf. forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven § 3-3. Det er kun gjort unntak fra de obligatoriske delene av kjøreopplæringen som er vanskelig å kombinere med skolehverdagen. Det er ikke gjort unntak fra teoretisk og praktisk førerprøve. Endringene gjelder fra 1. august 2019. 

Det skal ikke føres fravær for: Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte og intervju til læreplass, se oppdatert fraværsreglement § 15 bokstav f og g.

Fortsatt gjeldende: 

Uekte legeerklæringer er dokumentforfalskning (og straffbart) - elevene må få vite dette

Det kan ikke føres fravær som sanksjon for å ikke levere en oppgave (hvis for eksempel læreren og eleven ikke er i same rom)

Dokumentasjon bør bli vist frem fra første fraværsdag, og tas vare på av kontaktlærer. Dette kan sees i sammenheng med § 7 i fraværsreglementet som vi har praktisert over lengre tid.

Eleven må få mulighet til å legge frem dokumentasjon før det blir fattet enkeltvedtak om at eleven ikke får standpunktkarakter i fag. 

Dokumentasjonskrav:

Legeerklæring ved sykdom.

Kvittering eller bekreftelse på planlagte/ akutte timer hos lege, tannlege, sykehus og lignende.

Dokument som skal tas vare på etter arkivloven med forskrifter, skal arkiveres som fastsatt av skolen/skoleeier

Eleven skal ikke få fravær i et fag når eleven er på skolen og gjør noe annet faglig. Elevene skal alltid vite hvilket fag de har undervisning i. Se §§ 5 og 15 i Fraværsreglementet.

Eleven skal ikke få fravær i timer som skolen etter timeplanen har planlagt å tilby, men som likevel faller bort, for eksempel grunnet utløsning av brannalarm, mangel på vikar eller lignende.

Organisert studiearbeid og velferdsgrunner kan ikke benyttes for å unnta fravær i forbindelse med kjøreopplæring. Se § 11 bokstav h i fraværsreglementet for deler av kjøreopplæringa til førerkort klasse B som skal unntas fra fraværsgrensa.

Eleven mister ikke rett til underveisvurdering og har rett til å delta i faget selv om han/hun ikke får karakter.

Skolene bør ha gode rutiner for varsling, vi anbefaler varsling etter 5% fravær og samling og koordinering av varselbrev for utsending til foresette eller elever over 18 år.

Varsel for halvårsvurdering er ikke gyldig som varsel for standpunktkarakter. Det skal sendes eget varsel når eleven står i fare for ikke å få halvårsvurdering, og eget varsel når eleven står i fare for ikke å få standpunktkarakter.

Varselbrev skal ikke annulleres selv om eleven kommer med dokumentasjon. Hensikten med varsling er at eleven skal kunne rette opp i fraværet, enten med dokumentasjon, tilstedeværelse eller vurderingsgrunnlag der det er manglende. Rektor må sikre at reglene og rutinene for varsel om fare for ikke å få vurdering med karakter er kjent for alle lærerne.

Skolene bør arbeide med felles håndheving av ordensreglementet og rutiner for fraværsføring i sitt kollegium. 

For å ivareta elever som har en vanskelig livssituasjon, kan rektor bruke skjønn for udokumentert fravær inntil 15%. Dette er en snever unntaksregel, der årsaken til fraværet er den avgjørende faktoren i den skjønnsmessige vurderingen til rektor.

Rektor avgjør om levert dokumentasjon på kronisk sykdom er egnet eller om det er behov for ny eller mer spesifikk dokumentasjon avhengig av egenarten til faget eller varigheten til erklæringen.

Fravær uten dokumentasjon kan føre til nedsatt karakter i orden eller adferd, og det er skolen som avgjør hvor mange slike merknader som fører til nedsatt karakter.

Det er nok med ett varsel i fag med flere karakterer, for eksempel norskfaget.

Føring av fravær på dokumentasjon:

Ved fritak i fag, skal ikke fravær i faget føres på dokumentasjon.

Ved fritak fra vurdering i faget, skal fravær føres. Eleven har da plikt til å delta i opplæringen.    

Særskilte tileggsregler for Hustadvika vgs 

§ 1 Elevane skal parkere køyretøya sine anten på sørsida av kantina og vestover mot idrettshallen eller på nordsida av skolen, men berre på tilviste plassar slik at ein ikkje hindrar tilgjenge til kantina/verkstaden. På sørsida av kontorfløya er det berre lov å parkere for dei som har parkeringsbevis. Unødvendig køyring ved skolen er ikkje tillatt. Det er også forbode å køyre gjennom skoleområdet ved å nytte gangsløyfa aust for skolen. 

  

§ 2 Elevane må gi opp til skolen kvar dei bur og straks melde frå om dei flyttar/skiftar hybel. Dersom ein elev ønskjer å endre status eller slutte ved skolen, må eleven straks ta dette opp med sin kontaktlærar som vil følgje opp saka. 

  

§ 3 Spesialromma skal vere låst i friminutta og elles når lærar/vakt ikkje er til stades, eller anna ikkje er avtalt med lærar. Dette gjeld naturfagromma, auditorium, dataroma, verkstadrom, laboratorium og kjøkken. 

  

§ 4 Det er utarbeidd særskilde reglar for større ekskursjonar. 

  

§ 5 Mobiltelefonar skal ikkje brukast i undervisningstida. Synlege mobiltelefonar skal leggast i innsamlingskasse på kateteret. Elevane har sjølv ansvaret for personlege eigendelar. 

Dersom bruk av mobiltelefonar inngår i serskild arbeid i undervisninga, kan læraren gjere unntak. 

Husregler:

 

Hustadvika vidaregåande skole skal stå for kvalitet i opplæringa i et miljø prega av trivsel og likeverd. 

- Vi er høflige mot hverandre og har en vennlig omgangstone prega av gjensidig respekt. 

- Vi møter presis til timene, er forberedt og har med nødvendig utstyr og hjelpemiddel.  

- Vi melder fra dersom vi må forlate skolen i løpet av dagen, ikke kan møte i rett tid eller holde avtaler. 

- Vi leverer hjemmearbeid til planlagt tid og møter til avtalte vurderingssituasjoner. 

- Vi går aktivt inn for at skole og hjem har god kontakt med hverandre. 

 

Ved Hustadvika vidaregåande skole følger vi skolens reglement og forstyrrer ikke undervisninga ved å: 

- bruke verktøy, datamaskin, telefon og andre digitale hjelpemiddel på en ulovlig måte 

- mobbe, utøve vold, skadeverk eller tiltale skolens personale og elever på en uakseptabel måte 

- oppbevare eller bruke rusmiddel på skolen sitt område 

- bruke tobakk på skolen sitt område 

 

Konsekvenser ved brudd på reglene er: 

- Brudd på skolens reglement fører til ordens- eller oppførselsmerknad. 

- Ved 5 merknader skal eleven og kontaktlærer ha en samtale, og melding om fare for nedsatt orden og/eller oppførsel blir sendt ut.  

- Ved fortsatt brudd blir elev og foresatte innkalt til møte med kontaktlærer og eventuelt ansatte i skolen sin administrasjon og/eller hjelpeapparat. 

- Svært alvorlige brudd, som mobbing, hærverk eller vold, fører direkte til samtale med rektor og melding hjem. 

 

 

 

 

Snarveier

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.