Info om konsekvenser av varsla streik ved skolen

Det er varslet streik for ca. halvparten av våre lærere ved Hustadvika vgs fra mandag neste uke:

Skriv ut

 

Bakgrunnen for at det kan bli streik hos oss i neste uke, er at lærerorganisasjonene i vårens tarifforhandlinger ikke kom fram til enighet med sin forhandlingsmotpart, Kommunenes Sentralforbund. Fra og med mandag 19. september har Utdanningsforbundet varslet at de vil ta ut 32 lærere ved skolen vår i streik. Etter lunsj fredag 16. september vil de nye timeplanene for mandag og tirsdag bli publisert i elevenes skoleadministrative system (VIS). Der ser elevene hvilke timer det blir gitt undervisning i. VIS blir oppdatert kontinuerlig. 

 

Dette betyr at ca. halvparten av skolens lærere er i streik og dermed ikke vil kunne gjennomføre arbeidet sitt. Det fører igjen til at mye undervisning vil bli rammet, og at om lag halvparten av undervisningsgruppene ikke kan gjennomføres. Jeg understreker at det selvsagt ikke er den enkelte lærer som selv velger å gå ut i streik. Dette er det forbundet sentralt som bestemmer.  

 

Streiken vil komme til å ramme dere helt tilfeldig. Noen elever vil knapt merke at det er streik, mens andre nesten ikke vil ha undervisning i det hele tatt. I tråd med reglene i arbeidslivet, er det klart streikebryteri dersom skolen setter inn andre lærere til å undervise i gruppene til en streikende lærer. 

 

En stor andel av elevene våre har omfattende behov for tilpasset opplæring på det spesialpedagogiske området. De er lokalisert i alle avdelinger ved skolen, kommer med meldeskjema og flere har individuelle opplæringsplaner. Felles for alle disse elevene, er at de er ekstra sårbare for endringer i skolehverdagen. De har stort behov for tett oppfølging, og vil dermed bli ekstra hardt rammet av streiken. Det er her viktig å presisere at Utdanningsforbundet har skånet disse fra streiken slik at ingen lærere ved basen for alternativ opplæring (AO) er tatt ut. Det betyr at opplæringa går som vanlig der – og det er jeg veldig letta og glad for. Her finner vi de mest sårbare elevene, der streiken ville ha rammet de elevene som har størst behov for oppfølging.

 

Men noe er som vanlig, og her er noen viktige ting å huske så lenge streiken varer, men som også gjelder når den er slutt: 

 

Møt opp på skolen som normalt slik at du opprettholder en god struktur på hverdagen.  

 

Alle må møte til de timene det blir gitt undervisning i. Udokumentert fravær fra disse teller på fraværsgrensa som normalt.  

 

Eleven bør prøve å lage seg gode rutiner i hverdagen. Dere bør oppfordre eleven om å dra til skolen og jobbe med fagene også når de ikke har timer, slik at de føler de er på «jobb».  

 

Husk at de vanlige fraværsreglene fra før pandemien gjelder dette skoleåret. Det betyr at vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær. Udokumentert er når eleven ikke har med seg en godkjent bekreftelse på fraværet. Dokumentert fravær kan være legeerklæring, deltakelse i politisk arbeid, velferdspermisjoner, møte hos rådgiver/PPT eller organisert studiearbeid. For kjøreopplæringa gjelder 4-timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4) som dokumentert fravær.  

 

Alt udokumentert fravær kommer på vitnemålet og kompetansebeviset og teller inn på fraværsgrensen. Etter nærmere regler kan de få tatt bort inntil 10 skoledager dokumentert fravær fra vitnemålet, mens resten av det dokumenterte fraværet blir tatt med. Husk at hvis de har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil de ikke få karakter i faget og dermed heller ikke bestått vitnemål eller kompetansebevis. Da er de heller ikke kvalifisert til opptak til neste trinn eller til videre studier. Det bør eleven selvsagt unngå, så sørg for at eleven kommer på skolen og ha godkjent dokumentasjon hvis han/ho må være borte.  

Se reglene for fravær her: 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/ 

 

Hvis dere har lyst til å prate med noen om ulike utfordringer i skolehverdagen, bør dere ta kontakt med: 

  • Avd.leder Unn Stølen 90703970
  • Spes.ped.koordinator Anita Haukaas 90655223
  • Helsesjukepleier Kirsti Aarseth Meland 97156678
  • Helsesjukepleier Belinda Dragset 99333868
  • PPT-kontakt Heidi Holm Hjelle 96092261

 

Jeg minner også om det jeg opplyste om på foreldremøtet, at dere foresatte bør skaffe dere tilgang til vårt skoleadministrative system slik at dere kan følge med på elevens fravær etc.  

 

Jeg forstår veldig godt at dette er frustrerende for dere. Det er også frustrerende for meg. Likevel, her er det lite vi kan gjøre ettersom partene står i en helt lovlig konflikt der det å ramme undervisningen nettopp er noe av hensikten. Jeg følger selvsagt utviklingen fortløpende, og vurderer sammen med skoleeier, Møre og Romsdal fylkeskommune, til enhver tid hvilke tiltak som er de riktige.  

 

Det er uvisst når streiken er over. Den kan også være over allerede før mandag 19. september. Følg med på heimesida for videre oppdatert informasjon.  

Rektor