Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdataundersøkelsen 2021

Fræna vgs skal delta på Ungdataunderøkelsen 2021 i uke 5 og 6.

Skriv ut

Undersøkelsen er nasjonal og omfatter et bredt spekter av temaområder. Undersøkelsen er frivillig, men resultatene blir mer pålitelige dess flere som svarer. Resultatene fra undersøkelsen blir tatt alvorlig og gir politikerne i kommunen gode tilbakemeldinger på hvordan dere har det, og de kan derfor sette inn tiltak ut fra hvordan dere svarer.

Spørsmålene er mange og handler om forhold til foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. I videregående opplæring er det også med spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. Formålet er at spørsmålene i Ungdata skal dekke helheten i ungdomslivet.

Dere får ett sett av spørsmål som er like for alle på videregående nivå. Siden alle ungdataundersøkelser har de samme spørsmålene, er det mulig å sammenligne resultater fra egen kommune med resultatene fra alle andre kommuner som gjennomfører undersøkelsen og med tall for hele landet.