Alternativ Opplæring

Mål for opplæringen: 

Det langsiktige målet er at eleven skal bli mest mulig selvstendig på skolen, hjemme og i fritiden og få utviklet sine evner slik at han/hun kan få et godt liv.

Opplæringen avviker fra ordinær opplæring og gir derfor ikke grunnlag for standpunktvurdering i fag, men eleven får kompetansebevis som dokumenterer elevens kompetanse ved slutten av opplæringen.

De enkelte hovedmålene er bygd opp rundt den generelle delen av læreplanen og de fem grunnleggende ferdigheter som integreres i alle fag på alle nivå.

De fem grunnleggende ferdighetene er:

 • å kunne uttrykke seg muntlig
 • å kunne lese
 • å kunne uttrykke seg skriftlig
 • å kunne regne
 • å kunne bruke digitale verktøy

Det vil i tillegg legges vekt på læring av ferdigheter som er viktige for sosial fungering eller har betydning i forhold til arbeidsferdigheter.

Opplæringsformer og arbeidsmetoder:

Hustadvika vgs utarbeider individuell opplæringsplan (IOP) for hver elev i nært samarbeid med heimen. Det blir lagt vekt på mestring hvor elevene får utfordringer etter evne på det praktiske og det sosiale planet. Opplæringen er en kombinasjon av teori og praksis der alternative opplæringsarenaer inngår som en del av opplæringen.

Eleven er tilknyttet egne basisgrupper med kontaktlærer og assistenter. I enkelte fag deltar elever fra flere basisgrupper sammen. Det blir gitt undervisning både i gruppe og individuelt, tilpasset elevens forutsetninger og evner. Gruppene har redusert elevtall og det er lagt stor vekt på å skape et trygt og godt læringsmiljø med fokus på sosiale relasjoner og samarbeid. Bruk av digitale arbeidsverktøy er viktig i opplæringen.

Fagområder:

Fellesfag:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag/historie
 • Friluftsfag/kroppsøving

Programfag:

Matfag

Opplæring i yrkesfaglige programfag ved skolen, tilpasset elevens interesse, behov og forutsetninger.

Det vil være elevens forutsetninger som er avgjørende for hvilke nivå og områder det blir lagt mest vekt på.

Eksempler på arbeidspraksis:

 • Stall
 • Produksjon av tennbriketter
 • Praksis i ulike butikker
 • Kantine
 • Meieri
 • Lager

Sammenheng i opplæringsløpet:

Skolen har tett samarbeid med foresatte, PPT, hjemkommunene og andre støttetjenester som vi har regelmessige samarbeidsmøter med etter behov. Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang og vektlegger samarbeidet med hjemkommunene med tanke på et selvstendig voksenliv.

Personalet:

Hustadvika vgs har et høyt kompetent personal med lang erfaring med å undervise denne elevgruppa. Personalet består av spesialpedagoger, vernepleiere, miljøterapeuter og fagarbeidere. Enkelte har videreutdanning i forhold til læring for personer med autismespektervansker og ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) som for eksempel bruk av kommunikasjonsbøker, rolltalk, symbol o.l. overfor elever med store språkvansker.

Kontakt